Anders Gunnstein Danielsen

Minneord - Norsk botanikks blideste stemme

..... Rolf Yngvar Berg

2006

Anders Gunnstein DanielsenAnders Danielsen ble født den 13. september 1919 i Kristiansand S. Han var den yngste av de fem barna til geologen og gymnasrektoren Daniel Andreas Danielsen, som opprinnelig kom fra Askerøya ved Tvedestrand. I 1924, da Anders var 5 år gammel, ble hans far ansatt ved Hornnes landsgymnas i Vest-Agder. Der ble Anders boende til etter at han hadde tatt artium, i 1938.

Sigurd Haugsgjerd skriver i Setesdølen 3. november 2006: Anders Danielsen «gløymde aldri oppveksten i rektorbustaden på Hornnes. Om han hadde fare vidt i livet, kunne han også i eldre år lett slå om og bruke Hornnesmålet i godt lag…
I ein periode gledde han både Setesdølen sine lesarar og seg sjølv ved å skrive artiklar her i bladet om minne frå barndom og ungdomsår i distriktet vårt.»

Anders Danielsen var også sterkt knyttet til Askerøya, slektens møtested, der han og konen Målfrid hadde et deilig sommerhus.

Anders begynte å studere realfag ved Universitetet i Oslo i 1938. Han var blant de første studentene som tyskerne arresterte i oktober 1943. Han ble sendt til Sennheim og senere til Buchenwald, men fikk amnesti og kom hjem til jul 1944.
Oppholdet i fangenskap hadde satt varige spor, men bare de nærmeste var klar over det. Anders var aktivt medlem av Buchenwaldforeningen til sin død.

I 1947 ble han cand. real. ved Universitetet i Oslo, med fagene matematikk, kjemi, fysikk og hovedfag botanikk. I 1970 ble han dr. philos. ved Universitetet i Bergen. Han var museumsstipendiat (NNML) i botanikk i Oslo og Bergen 1947–49, konservator og senere førstekonservator i Bergen 1950–70. Fra 1. oktober 1970 til 30. juni 1987 var han førstekonservator ved Botanisk museum, Universitetet i Oslo. I 1976–78 ble han den første demokratisk valgte bestyrer for Botanisk hage og museum. Han var redaktør for Norwegian Journal of Botany 1971–75.

Hovedfagsoppgaven var en undersøkelse av vegetasjonen i Linddalen og dens nærmeste omgivelser, med en oppsummering av karplantefloraen i Hornnes kommune. Det er ca 15 km fra landsgymnaset i Hornnes til Linddalen. Som sin veileder, konservator Johannes Lid, syklet Anders i felt. Det ble i alt 34 turer i 1943, 45 og 46.

Anders Danielsen tilhørte en nå historisk skole av norske pollenanalytikere som bidro fundamentalt til forståelsen av hvordan Norge har fått sitt plantedekke. Metodene lærte han dels på det nyopprettede pollenanalytiske laboratoriet hos professor Knut Fægri i Bergen, dels hos professor Johannes Iversen, under et studieopphold i København i 1949. Anders konsentrerte seg om innvandringen av planter gjennom Østfold etter istiden, og påviste i sin doktoravhandling fra 1970, bl.a. det uventede faktum at den delvis vintergrønne ligusteren Ligustrum vulgare, ofte plantet som hekk.
Som konservator nedla Anders et enormt og omhyggelig arbeid i samlingene både i Bergen og Oslo. Han kjente hver innsamlers håndskrift og kunne tolke de mest obskure lokalitetsangivelser. I Bergen var han ansvarlig for samtlige herbarier, hvilket gjenspeiler seg i publikasjoner også om sopp og lav. Han var meget aktiv i felt og ga verdifulle bidrag til utforskingen og forståelsen av Norges nåværende karplantefl ora, bl.a. i forbindelse med Norsk flora-atlas: fra Finse, fra herredene i Torridal sorenskriveri og Kristiansand, fra Erfjord og Sauda, og i oversikten over nyere karplantefunn i Bergens herbariet.

Han skrev også interessante artikler. Anders likte å popularisere. Under sin Bergenstid var han ansvarlig for serien «Godbiter fra samlingene»i Bergens Tidende. Han har skrevet om floraen på torvtak, om hudsår forårsaket av hvitveis Anemone nemorosa, om det «utdøde» Meta sequoia-treet som ble funnet i levende live i det indre av Kina og nå plantes i våre hager, om verdens største blomst m. m. Da «selsnepeskrekken» herjet Norge i 1960-årene, og speidere gikk til krig mot selsnepe hvor enn den måtte vokse, var Anders aktivt med gjennom artikler og veiledning.

I 15 år var han en viktig del av feltkurset i høyere planters systematikk i Oslo. Med sine lune sørlandsviser og historier ved kveldsbålet har han muntret mangfoldige kull av botanikkstudenter, utslitte etter dager i felt. Til Museets julebord og andre festlige anledninger laget han sanger og taler. Anders var medlem av Holmenkollen rotaryklubb 1982–2006. Etter å ha gått over i pensjonistenes rekker i 1987 fortsatte Anders som ulønnet forsker ved Museet. I 1988 utkom praktboken «Se Norges blomsterdal
 I 1996 leverte Anders et nytt stort bidrag til Norges plantegeografi, nemlig bind 3 av «Maps of Distribution of Norwegian Plants». Anders var medredaktør av boken og sto som forfatter av teksten til hele 35 arter med sørøstlig utbredelse i vårt land.
Han etterlot seg også en håndskrevet, detaljert bibliografi. Den komplette originalen oppbevares i Riksarkivet. En fotokopi ligger i Botanisk museums arkiv, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Anders Gunnstein Danielsen sovnet stille inn på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo den 29. oktober 2006, 87 år gammel.