Vedtekter

VEDTEKTER FOR DEN NORSKE BUCHENWALDFORENIGEN
Etter årsmøte17.11.2007

  1. Medlemskap i Buchenwaldforeningen er åpen for politiske fanger fra Norge som ble internert i Buchenwald og tilliggende leire før eller under den siste verdenskrigen, uavhengig av varigheten av oppholdet i leiren. Den er også åpen for deres pårørende og andre interesserte.

  2. Buchenwaldforeningen har som formål å utgjøre en felles front av gjenlevende sannhetsvitner mot grupperinger som benekter eller bortforklarer de umenneskelige handlingene som ble begått av nazistene i de tyske konsentrasjonsleirene, og mot de urovekkende nynazistiske tendensene i vår tid.

  3. Buchenwaldforeningen er tilsluttet Comité International Buchenwald-Dora hvor alle land som har hatt politiske fanger i Buchenwald og Dora før eller under den siste verdenskrigen, er representert med en delegat. Helga Arntzen representerer foreningen i den internasjonale Buchenwald-Dora foreninge, IKBD

  4. Buchenwaldforeningen ledes av et styre på tre medlemmer som består av formann (og delegat), viseforman (og sekretær) og kasserer. Styret velges på generalforsamlingen for en periode på 1 år. Samtidig velges en revisor, også for 1 år.

  5. Buchenwaldforeningen avholder årlig en generalforsamling med følgende faste poster: referat fra møtet i Comité International Buchenwald Dora, regnskap, fastsettelse av kontingent, valg, diskusjon av aktuelle saker og eventuelt.

  6. Generalforsamlingen treffer beslutning om Buchenwaldforeningen skal tilsluttes en eventuell norsk paraplyorganisasjon av politiske fanger.

  7. Ved oppløsning av Buchenwaldoreningen blir mulige resterende midler overført til en annen norsk forening av politiske fanger. Denne blir utpekt av styret, og  (om mulig) godkjent av generalforsamlingen.