Vedtekter FOR DEN NORSKE BUCHENWALDFORENING

Besluttet på årsmøtet 16.02.2021

§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er «Den norske Buchenwaldforening».
Organisasjonsnummer 918 813 268.

§2 Formål
Foreningen har til formål å utgjøre en felles front mot grupperinger som benekter eller bortforklarer de umenneskelige handlingene som ble begått av nazistene i de tyske konsentrasjonsleirene, og mot nynazistiske tendenser i vår tid.

§3 Organisasjonsform
Buchenwaldforeningen er tilsluttet Comité International Buchenwald-Dora hvor alle land som har hatt politiske fanger i Buchenwald og Dora før eller under den siste verdenskrigen, er representert med en delegat. Foreningens leder representerer foreningen i den internasjonale Buchenwald-Dora foreningen, IKBD.
Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§4 Medlemmer
Medlemskap i Buchenwaldforeningen er åpen for politiske fanger fra Norge som ble internert i Buchenwald og tilliggende leire før eller under den siste verdenskrigen, uavhengig av varigheten av oppholdet i leiren. Den er også åpen for deres pårørende og andre interesserte.

§5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet
Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte.

§6 Årsmøte
Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme. Møteleder velges av årsmøtet.
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene per brev/e-post og eventuelt andre egnede medier. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

§7 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

  • behandle årsmelding
  • behandle revidert regnskap
  • behandle innkomne forslag
  • fastsette kontingent 
  • velge leder, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og valgkomité

§8 Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§9 Styret
Buchenwaldforeningen ledes av et styre på mellom fem og syv medlemmer som består av leder (og delegat) og fire til seks styremedlemmer, hvorav én sekretær. Daglig leder av Aktive Fredsreiser har fast styreplass. Styret for øvrig velges på generalforsamlingen for en periode på 2 år. Det betales ikke honorar for styreverv. Aktive Fredsreiser tildeles oppgaven som kasserer, og regnskapet revideres av Aktive Fredsreisers revisor, så lenge kostnadene for dette bæres av Aktive Fredsreiser.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret skal:

  • iverksette årsmøtebestemmelser
  • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
  • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
  • representere foreningen utad.

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§10 Signaturrett
Det er styrets medlemmer i fellesskap som innehar signaturrett. I tillegg har styrets leder signaturrett alene.

§11 Vedtektsendring
Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§12 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.