ÅRSRAPPORT 2007

REFERAT FRA VIRKSOMHETEN SISTE ÅR

Den norske Buchenwald foreningen ble som dere kanskje husker, opprettet i 1994 etter initiativ av rumeneren Peter Muresean. Dette er således vårt 14. årsmøte.

60 års markering for opprettelsen av KZ Buchenwald i juli 1937

Jeg deltok ikke i IKBD møtet i april pr 2007, men valgte i stedet å delta i
50 års markeringen hvor jeg var invitert.

Vi ble mottatt som grever, og utgifter til hotell og opphold ble betalt. Hovedmarkeringen var lagt til lørdag 14. juli. Om formiddagen var vi i Buchenwald hvor det var taler og vi deltok i blomsternedleggelese etc.
Kl 16:00 - 18:00 var det festforesetilling i Rådhuset i Weimar med taler av byens borgermester og andre politikere. Bare 22 eks-fanger var tilsede, hvorav 11 medlemmer av IKBD. Vi 11 ble etter tur ropt opp og måtte gå frem på podiet hvor en lang deklarasjon ble lest opp på vårt nasjonale språk, i mitt tilfelle altså på norsk. En norsk kvinne leste opp, og det var nok bare hun, min datter og jeg som forstod det som ble sagt. Det ble en langdryg forestiling.

Søndag var det minnestund i kinosalen i Buchenwald, etterfulgt av
krans- og blomsternedleggelse og så åpning av en utstilling i det tidligere Effektenkammer med bilder fra KZ-Buchenwald.

FORENINGENS FREMTID

Medlemskapet i den internasjonale paraplyforeningen, Comite International Buchenwald Dora (CIBD), på tysk IKBD (Internationales Buchenwald Dora Komitee)

Vår forening er medlem av IKBD, og formannen i vårt styre har vært fast delegat. IKBD vil bestå fordi den tar opp yngre medlemmer. Vi har tidligere regnet med at Den Norske Buchenwald forening i likhet med de øvrige politiske fangeforeningene i Norge ville opphøre å eksistere når det nåværende styret faller fra. Men det er ikke så sikkert lenger. Dessuten har Foreningen av politiske fanger 1940- 1945 klart å videreføre sitt medlemskap i ISK (Den internasjonale Sachsenhausen-komiteen) gjennom stiftelsen Hvite Busser som betaler utgiftene forbundet med dette. Vi har fått tilbud fra Willy Moe, direktør i stiftelsen Hvite busser, om å opprette en tilsvarende ordning for vår forening. For å skape balanse foreslo vårt styre at en slik ordning når tiden er inne, overføres til Helga Arntzen i Aktive Fredsreiser. Hun var den som stiftet organisasjonen Hvite Busser og som noen vil huske, var vår foredragsholder i år 2000. Hun har erklært seg villig til å ta på seg opprdraget mht å represntere vår forening i IKBD, og hvis mulig, sammen med den nåværende formann.

Etter en kort diskusjon ga de 18 medlemmene av vår forening som var tilsetede styret mandat til å la Helga Arntzen overta vår forenings representasjon i den internasjonale Buchenwald-Dora foreningen, IKBD.

FORNYELSE AV VÅR FORENING

Helga Arntzen har også sagt seg villig til å avholde årsmøter som tidligere i Oslo hvor det legges spesiell vekt på å få med yngre personer. Hun har en visjon om å videreføre vår forening etter modell av Den Internationale Buchenwald-Dora foreningen IKBD, ved å oppta yngre perosner som medlemmer. Dette ble vedtatt av de fremmøtte medlemmene.

Helga Arntzen foreslår at hvert medlem finner minst et yngre familie medlem som øsnker å bli medlem av vår forening.
Medlemmene anmodes derfor om å sende E. Kvamme navn på nye medlemmer.

BØKER

Jeg skal nevne to bøker som nylig er utkommet.

Geir Stian Orsten Ulstein: Piggtrådroser, Gyldendal 2007.
Det er en roman om vårt fangeopphold, med hans bestefar og medlem av vår forening Torvald Ulstein, som hovedperson. Det er en gripende roman hvor Ullstein jr. forsøker å sette seg inn i tankegangen både til fanger og tyskere. Til tross for det, har vi i likhet med journalist i Aftenposten, Ulf Andenæs som har anmeldt boken, noen innvendinger til fremstillingen som ikke alltid er i overenstemmelse med hendelsesforløpet etter våre dagbok notater. Men boken er meget leseverdig.

Erik Lørdaahl: "Norske studenter internert 1943 - 1945 og posten de sendte og fikk".
Lørdahl har fått tilgang til brev til og fra fangene, og det er interessant lesning. Disse bøkene kan kjøpes fra Lørdahl.

ÅRSMØTET PÅ PALMEN GRAND HOTELL LØRDAG 17.11.2007

69 persnoner er tilstede her, 18 medlemmer av Den norske Buchenwaldforeningen + 3 enker.

Regnskap: E. Loe: Det ble ikke fremlagt da noen utgiftsposter manglet, men regnskapet er nå vedlagt.

Valg: Ettersom vår forening vil fortsette i regi av Helga Arntzen, Aktive Fredsreiser, har vi ikke funnet det hensiktmessig å holde valg.

Diskusjon: Det ble spørsmål og diskusjon om vår forenings fremtid, men våre medlemmer var enige i styrets forslag.

Foredrag: Norske studenter i tysk fangenskap "Zum Studium kommandiert"
H. Michelsen: Studium ved Universitetet i Heidelberg
B. Nustad: Studium ved Universitetet i Heidelberg med dramtisk sluttfase
E. Kvamme: Bernadotte-aksjonen, dens initiativtakere og angrepene på Bernadotte

DEN NORKSE BUCHENWALD FORENING er nå åpen ikke bare for medlemmer, men også for deres pårørende og andre interesserte.

MEDLEMSKONTIGENTEN er fortsatt kr 150,- for å dekke løpende utgifter til porto etc. Kontigenten kan innbetales på vedlagte giro eller direkte på
konto nr 1607 33 98286

VEDLEGG
Refrat av foredragne til
Hans Nustad
Elling Kvamme
Hans Michelsen
brev fra Helga Arntzen
Regnskap

STYREMEDLEMMER 2007

Formann: Elling Kvamme
Viseformann: Hans Michelsen
Kasserer: Erik Loe